گروه شوکران چاوش

شرکت ما همواره سعی بر آن داشته تا فاکتورهای تأثیر گذار در جذب نیروی انسانی خود را، هوش و توانایی بالا در تجزیه و تحلیل در نظر گیرد، در صورت دارا بودن ویژگی های مذکور در شرکت چاوش پذیرفته خواهید شد